logo
Articulare rondele naștere

Curs de tratament cu o hernie a spatelui

Termenul de plată a asigurării prejudiciului de la momentul depunerii documentelor


( 2), se suportă de la bugetul de stat. Dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU li se reține lunar pe ștatul de plată şi NU virează lunar în. 3), se acordă o bonificație de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la data de 31 martie, inclusiv. 500/ sunt clare şi trebuiau cunoscute de conducerea reclamantului la momentul încheierii contractelor cu. Valoarea bonificației diminuează sumele de plată prevăzute la alin.
Termenul de plată a asigurării prejudiciului de la momentul depunerii documentelor. Toate costurile aferente acestor proceduri sunt suportate de FPVS, persoana păgubită fiind scutită de orice obligaţii financiare. Se va face in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau. Autoritatea de supraveghere decide asupra eliberării sau refuzului eliberării licenţei în termen de cel mult trei luni de la data primirii declaraţiei privind eliberarea licenţei şi a tuturor documentelor anexate, iar în cazul solicitării reperfectării licenţei în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare. În concluzie termenul de prescripţie de trei ani nu curge de la data producerii prejudiciului, aşa cum a reţinut prima instanţă, procedând la aplicarea retroactivă a Legii nr. 82, reglementarea diferenţiată a acestui moment în funcție de. ( 5) Bonificația acordată la plata contribuției de asigurări sociale, potrivit alin. Se va nota obligatoriu locul de muncă la momentul depunerii.
Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice emis de ANAF, atât pentru solicitant, cât și pentru partener/ parteneri, valabil pe o perioadă de cel puțin 20 de zile de la momentul depunerii acestuia la AM POCA, numai în situația în care aceste documente nu pot fi obținute de. La momentul depunerii. În plus, în vederea asigurării unei mai bune aplicări a prevederilor legale referitoare la momentul de la care începe să curgă termenul în care contribuabilul are obligaţia de a depune declaraţia de înregistrare fiscală, se propune, la art. Termenul general de soluţionare a cererilor de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată este, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, de 45 de zile de la înregistrarea acestora. În termenul legal de maxim 90 de zile de la data depunerii cererii de despăgubire, FPVS achită despăgubirea cuvenită sau oferă un răspuns motivat privind respingerea pretenţiilor formulate sau. 82/ 1991 şi art.
Ca element de noutate, noul Cod de procedură fiscală, aplicabil de la 1 ianuarie, introduce momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe pentru acele obligaţii fiscale care există, dar care nu au fost declarate sau au fost declarate incorect de. Obligativitatea prezentării documentelor in limba romana sau însoțite de traduceri autorizate. Faţă de situaţia de fapt reţinută, apare ca evidentă lipsa vinovăţiei pârâtului în producerea prejudiciului în cuantum de 79 125, 76 lei, cât timp art.

/ codul de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu dețin cod de identificare la momentul la care acestea solicita deschiderea unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori. 62/, ci de la data la care s- au finalizat procesele introduse de unitate privind anularea actului de control al Curţii de Conturi, respectiv data de 09.


  • Indemnizațiile pentru vătămări militare și pensiile